Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500216359-N-2018 z dnia 10-09-2018 r.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej: Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych ciągników rolniczych wraz z obsługą serwisową i sposobem finansowania.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537857-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500070858-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej, Krajowy numer identyfikacyjny 178400092, ul. Żelazna  43, 96116   Dębowa Góra, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 833 01 33, e-mail konradb90@gmail.com, faks 46 831 33 19.
Adres strony internetowej (url): rzdzelazna.cem.sggw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Wyodrębniona finansowo jednostka państwowej uczelni wyższej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych ciągników rolniczych wraz z obsługą serwisową i sposobem finansowania.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
6/RZD-ZP/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych wraz z obsługą serwisową i sposobem finansowania., wyszczególnionych we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr I - fabrycznie nowy ciągnik rolniczy wraz z obsługą serwisową i sposobem finansowania o mocy 140 – 150 KM - szt. 1 1. liczba cylindrów 6 2. pojemność skokowa 6700 - 7000 cm3 3. zgodność z normami dot. emisji spalin Tier4B / Poziom4 4. układ Hl-eSCR ECOBlue (selektywna redukcja katalityczna spalin) 5. moc znamionowa 140 – 150 KM 6. przekładnia Elektro Command 40km/h 7. liczba biegów (przód/tył) 16x16 8. zwieszenie przedniej osi bez amortyzacji 9. koła przód 380/85R30 10. tylna oś belkowa z możliwością płynnej regulacji rozstawu. 11. koła tył 380/90R46 12. natężenie przepływu pompy hydraulicznej 113L/min 13. 4 zawory hydrauliki sterowane mechanicznie 14. maksymalny udźwig przy końcówkach kulowych min 7850kg 15. tylny WOM z obrotami 540/540E/1000 obr/min 16. pneumatyczne hamulce przyczepy 17. kabina czterosłupowa klimatyzowana, amortyzowana 18. fotel operatora Comfort z pasem bezpieczeństwa 19. fotel instruktora z pasem bezpieczeństwa - 20. masa nominalna traktora 5500 – 6000 kg Zadanie nr II - fabrycznie nowy ciągnik rolniczy wraz z obsługą serwisową i sposobem finansowania o mocy 180 – 190 KM - szt. 1 1. moc znamionowa 180 - 190 KM 2. liczba cylindrów 6 3. pojemność skokowa 6700 - 7000 cm3 4. zgodność z normami dot. emisji spalin Tier4B / Poziom4 5. układ Hl-eSCR ECOBlue (selektywna redukcja katalityczna spalin) 6. przekładnia Power Command 40km/h ECO 7. liczba biegów (przód/tył) 19x6 8. zwieszenie przedniej osi z amortyzacją 9. przedni TUZ 10. koła przód 600/60R32 11. tylna oś belkowa z możliwością płynnej regulacji rozstawu 12. obciążniki tylnej osi 680kg 13. koła tył 710/60R42 14. natężenie przepływu pompy hydraulicznej 120L/min 15. 4 zawory hydrauliki sterowane elektrohydraulicznie 16. maks. udźwig przy końcówkach kulowych - min 10000 kg 17. tylny WOM z obrotami 540//1000 obr/min 18. pneumatyczne hamulce przyczepy 19. kabina czterosłupowa klimatyzowana, amortyzowana 20. fotel operatora Comfort z pasem bezpieczeństwa 21. fotel instruktora z pasem bezpieczeństwa 22. GPS z dokładnością do 2,5cm 23. masa nominalna traktora 8000 – 8500 kg Zakres zamówienia dla obu ciągników obejmuje również: - uruchomienie przedmiotu zamówienia w siedzibie SGGW RZD Żelazna - udzielenie co najmniej 12 miesięcznej rękojmi/gwarancji bez limitu mth, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, którego interwencja będzie miała miejsce do stu dwudziestu minut od chwili zgłoszenia awarii, - dostarczenie dokumentacji technicznej dostarczonego sprzętu, w tym m.in. instrukcji obsługi i eksploatacji w języku polskim (1 egz.) oraz katalogów (1 egz.), - przeszkolenie pracowników zamawiającego z zakresu obsługi, eksploatacji i konserwacji sprzętu, - wyposażenie i dokumenty niezbędne do dopuszczenia sprzętu do jazdy po drogach publicznych,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 16700000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy wraz z obsługą serwisową i sposobem finansowania o mocy 140 – 150 KM
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 265000
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.H. AGROSKŁAD Wł. Jabłoński, J. Kaczuba Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Józefin 39
Kod pocztowy: 97-225
Miejscowość: Ujazd
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 265000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 265000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 265000
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy wraz z obsługą serwisową i sposobem finansowania o mocy 180 – 190 KM
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 439000
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.H. AGROSKŁAD Wł. Jabłoński, J. Kaczuba Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Józefin 39
Kod pocztowy: 97-225
Miejscowość: Ujazd
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 439000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 439000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 439000
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych