Numer ogłoszenia: 344580 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 184769 - 2015 data 15.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra, woj. łódzkie, tel. 46 833 01 33, fax. 46 831 33 19.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: