Dębowa Góra: Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z obsługą serwisową i sposobem finansowania.
Numer ogłoszenia: 184769 - 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej , Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra, woj. łódzkie, tel. 46 833 01 33, faks 46 831 33 19.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z obsługą serwisową i sposobem finansowania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z obsługą serwisową i sposobem finansowania. Zadanie nr I - fabrycznie nowy ciągnik rolniczy wraz z obsługą gwarancyjną i sposobem finansowania szt. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry sprzętu: 1. Silnik 6-cio cylindrowy, turbodoładowany, o pojemności 6500 - 7000 cm3 2. Moc znamionowa silnika według normy ECE R 120 - min. 160 KM, max. 170 KM 3. Maksymalny moment obrotowy przy 1500 obr/min - min. 750 Nm 4. Układ wtrysku paliwa - wysokociśnieniowy układ wtryskowy Common Rail 5. System uzdatniania spalin - SCR AdBlue 6. Instalacja pneumatyczna dwu i jednoobwodowa do hamulców przyczepy 7. Skrzynia biegów - min. 19 biegów, zmiana wszystkich biegów pod obciążeniem 8. Prędkość drogowa min. 40 km/h 9. Napęd na wszystkie koła (4WD) 10. Prędkości WOM: 540/540E/1000 obr/min 11. Przednia oś wzmocniona z amortyzacją 12. Błotniki przednie dynamiczne 13. Niezależna pompa układu kierowania 14. Maksymalny udźwig na końcówkach kulowych - min. 8200 kg 15. Elektroniczne sterowanie podnośnikiem 16. Wydajność pompy hydraulicznej - min. 110 l/min 17. Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej - min. 4 rozdzielacze (8 szybkozłączy, plus wolny spływ) sterowane mechanicznie 18. Przedni TUZ i WOM 19. Kabina amortyzowana z ogrzewaniem i klimatyzacją, poziom hałasu max. 69 dB 20. Fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną, fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa 21. Monitor osiągów i parametrów pracy ciągnika w centralnym punkcje kabiny, przed kierownicą. 22. Dwa lusterka teleskopowe wsteczne 23. Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy 24. Wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej 25. Otwierane okno dachowe z roletą przeciwsłoneczną 26. Światła robocze min. 8 szt. 27. Obrotowa lampa ostrzegawcza min. 1 szt 28. Przygotowanie pod montaż radia ( głośniki, antena ) 29. Przygotowanie do nawigacji satelitarnej 30. Zaczep transportowy automatyczny i kulowy (zamiennie) oraz dolna listwa zaczepowa. 31. Tylne gniazdo ISOBUS 32. Koła tylne z ogumieniem 580/70R38, koła przednie z ogumieniem 480/70R28 33. Instrukcja obsługi w języku polskim 34. Koła przednie i tylnie regulowane Zakres zamówienia obejmuje również: - uruchomienie przedmiotu zamówienia w siedzibie SGGW RZD Żelazna - udzielenie co najmniej 12 miesięcznej rękojmi/gwarancji bez limitu mth, serwisu gwarancyjnego, którego interwencja będzie miała miejsce nie później, niż w ciągu dwóch godzin od chwili zgłoszenia awarii, - dostarczenie dokumentacji technicznej dostarczonego sprzętu, w tym m.in. instrukcji obsługi i eksploatacji w języku polskim (1 egz.) oraz katalogów (1 egz.), - przeszkolenie pracowników zamawiającego z zakresu obsługi, eksploatacji i konserwacji sprzętu, - wyposażenie i dokumenty niezbędne do dopuszczenia sprzętu do jazdy po drogach publicznych, Kod CPV: 16000000-5 2.Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia jest Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW Żelazna w Żelaznej, 96-116 Dębowa Góra. 3. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawcy podają ceny z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszta, jakie poniesie Zamawiający na rzecz Wykonawcy, wraz z kosztami obsługi serwisu czy kosztem transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.00.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) w zakresie przedmiotu zamówienia jeśli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; b) w zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadku zmniejszenia ceny realizacji przedmiotu zamówienia; c) w zakresie terminu realizacji zamówienia jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia jednakże, o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://rzdzelazna.cem.sggw.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: RZD Żelazna, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2015 godzina 08:00, miejsce: 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora RZD Żelazna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie